DI

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
DI
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


डी

डी
 ḍī [ DI ]

. cl. 1. 4. Ā. ḍayate, ḍ'īyate ( Naigh. ii, 14. Pāṇ. vii, 2, 10. Vārtt. 7. Pat.

pf. ḍiḍye, viii, 4, 54. Kāś.

pr. p., ḍayamāna, 59. Kāś.

aor. aḍayiṣṭa, Vop. ) to fly, Dhātup.

cf. uḍ-, prôḍ-.