Talk:dRz

From Sanskrita
Jump to: navigation, search

Bhagavad ch 1 sl 3 also in ch 1 sl 25 PASYA(पश्य ) दृशिर् दृश् प्रेक्षणे, सकर्मकः अनिट् परस्मैपदी भुवादिः लोट्

पश्य एताम् पाम्डुपुत्राणामाचार्य महतीम् चमूम् । व्यूढाम् द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥

भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषाम् च म्हीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् कुरूनिति ॥

Bg ch 1 sl 26 apasyat दृशिर् दृश् प्रेक्षणे, सकर्मकः अनिट् परस्मैपदी भुवादिः लङ्

तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृऋनथ पितामहान् । आचार्यान् मातुलान् भ्रातृऋन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन्स्तथा ॥

Pasyami and anupasyami Bhagavad git a ch 1 sloka 31

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोअनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥

दृशिर् प्रेक्षने , सकर्मकः अनिट् परस्मैपदी भ्वादिः लट्