Talk:dhmA

From Sanskrita
Jump to: navigation, search

Bg ch 1 12 14 and 15 दध्मौ (blew) प्रदध्मतुः दध्मुः ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः सकर्मकः अनिट् परस्मैपदी भ्वादिः लिट् http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-12.html

तस्य सन्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामः । सिम्हनादम् विनद्य उच्चैः शङ्खम् दध्मौ प्रतापवान् ॥ http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-14.html

ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवस्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-15.html

पान्चजन्यम् हृषीकेशो देवदत्तम् धनन्जयः । पौण्द्रम् दध्मौ महाशङ्कम् भीमकर्मा वृकोदरः ॥