dU

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
dU
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


दू

[ dU ]


1. in comp. for dus.
dū-ḍábha [ dUDabha ]

mfn. difficult to be deceived, RV.dū-lábha [ dUlabha ]

mfn. difficult to be deceived, RV.dū-ḍā'ś [ dUDAz ]

mfn. not worshipping, irreligious, RV.dū-dāśa [ dUdAza ]

mfn. not worshipping, irreligious, Pāṇ. vi, 3, 109, Vārtt. 5, Pat.dū-ḍhī' [ dUDhI ]

mfn. malevolent, RV.dū-ḍhya [ dUDhya ]

mfn. malevolent, Pāṇ. RV.dū-ṇáśa [ dUNaza ]

mfn. unattainable, inaccessible, RV. iii, 56, 8.dū-ṇā'sa [ dUNAsa ]

mfn. ( fr. √ 1. naś unattainable, inaccessible, RV. vi, 27, 8, Pāṇ. RV. iii, 56, 8

N. of an Ekâha, ŚrS.

( fr. √ 2. naś ) imperishable, incessant, perpetual.dū-rakta [ dUrakta ]

mfn. badly coloured or dyed, Pāṇ. viii, 3, 14, Kāś.dū-rakṣya [ dUrakSya ]

mfn. difficult to be guarded or preserved, Mṛcch. iv, 19/20.dū-rada [ dUrada ]

mfn. difficult to be scratched, hard, Śiś. xix, 106.dū-rādha [ dUrAdha ]

mfn. difficult to be accomplished, TāṇḍyaBr. xx, 11.dū-rūḍha [ dUrUDha ]

mfn. badly grown or cicatrized

-tva, n., Suśr.dū-roha [ dUroha ]

mfn. difficult to be ascended or reached, AitBr. iv, 20.dū-rohaṇa [ dUrohaNa ]

mfn. difficult to be ascended or reached

n. N. of a difficult recitation of a verse in 7 ways ( 1 Pāda, 2 Pādas, 3 Pādas, the whole verse, 3 Pādas, 2 Pādas, 1 Pāda ), MaitrS. VS etc.

ṇīya mfn. recited in that way, ŚāṅkhBr.दू
  [ dU ]

2. f. ( fr. √ 2. du ) pain, distress.dū-da [ dUda ]

mfn. afflicting, harassing, L. ( For 1. ).दू
  [ dU ]

3. = 2. dúvas, only nom. acc. pl. dúvas, RV. ( cf. á-dū )