gai

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
gai
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


गै

गै
 gai [ gai ]


cl. 1. P. gā'yati, rarely Ā. °te ( 1. sg. gā'ye [ cf. RV. viii, 46, 17 ] & gāyiṣe [ cf. RV. vii, 96, 1 ] cf. Lāṭy. cf. MBh. etc. ), exceptionally cl. 2. gāti ( cf. MBh. iii, 15850 ; xii, 10299 : cl. 3. P. jigāti cf. Dhātup. xxv, 25 ; perf. jagau cf. AitBr. etc. ; aor. agāsīt ; Prec. geyāt cf. Pāṇ. 6-4, 67 ; pr. p. P. gā'yat cf. RV. etc. ; ind. p. gītvā [ with prep. -gāya ( cf. Pāṇ. 6-4, 69 ) cf. AitBr., or -gī'ya cf. ŚBr. etc. ] ; inf. gātum ), to sing, speak or recite in a singing manner , sing to ( dat. cf. RV. ), praise in song ( with acc. ), relate in metrical language cf. RV. cf. AV. etc.

to sing before ( acc. ) cf. Kathās. i, 53 : Pass. gīyáte ( p. °yámāna ), to be sung or praised in song cf. RV. etc.

to be called cf. MBh. i, 4329 cf. Kum. ii, 5 cf. Kathās. xci ( perf. jage ), etc. : Caus. gāpayati ( Pot. 3. pl. gāyayeyur cf. JaimUp. ), to cause to sing or praise in song cf. Lāṭy. cf. ŚāṅkhGṛ. cf. Ragh. cf. BhP. etc. : Intens. jegīyate ( cf. Pāṇ. 6-4, 66 ), to sing cf. MBh. xii, 12200

to be sung or praised in song cf. VarBṛS. xix, 18 cf. Daś. i, 6

to be asserted obstinately cf. Sarvad. iii, 224 ; xii, 1

[ cf. 3.  ; cf. also Lith. śaidśiu. ]