jAnu

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
jAnu
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


जानु

जानु
 jā'nu [ jAnu ]


n. ( rarely m. cf. MBh. iv, 1115 cf. Rājat. iii, 345 ) the knee cf. RV. x, 15, 6 cf. AV. ixf. cf. VS. etc. ( °nubhyām avaniṃ-√ gam ' to fall to the ground on one's knees ' cf. MBh., xiii, 935 )

( as a measure of length ) = 32 Aṅgulas cf. Śulbas

[ cf. ? Lat. genu ; Goth. kniu; Germ. Knie. ]
jā'nu-calana [ jAnucalana ]

n. balancing on the knees cf. Pañcat. v, 9, 1/0jā'nu-jaṅgha [ jAnujaGgha ]

m. N. of a king cf. MBh. i, 230 ; xiii, 7684jā'nu-daṅghá [ jAnudaGgha ]

mf ( ī ) n. reaching up or down to the knees cf. TS. v, 6, 8, 3 cf. ŚBr. ix, xii cf. TĀr. i, 25 cf. BrahmaP.

( e ), Ioc. ind. as far up as the knee cf. ApŚr. xv, 13, 3

°nâmbhas mfn. having water up to one's knee cf. Rājat. viii , 3186jā'nu-pracalana [ jAnupracalana ]

n. v, l. for -cal°jā'nu-prahṛta [ jAnuprahRta ]

g. akṣa-dyūtâdi ( not in cf. Gaṇar. )

°tika mfn. cf. ib. -phalaka n. the knee-pan cf. W.jā'nu-maṇḍala [ jAnumaNDala ]

n. id. cf. Buddh. cf. L.jā'nu-mātrá [ jAnumAtra ]

mfn. reaching up to the knee cf. ĀśvGṛ. ii, 8 ; iv , 4

n. the height of the knee cf. ŚBr. xii, 8, 3, 20jā'nu-śiras [ jAnuziras ]

n. = -phalaka cf. AśvŚr. i, 4, 8jā'nu-saṃdhi [ jAnusaMdhi ]

m. the knee-joint cf. W.