mImAMsA

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
mImAMsA
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


मीमांसा

Contents

mīmâṃsā' [ mImAMsA ]


f. profound thought or reflection or Consideration, investigation, examination, discussion cf. ŚBr. cf. TĀr.

theory ( cf. kāvya-m° )

' examination of the Vedic text ', N. of one of the 3 great divisions of orthodox Hindū philosophy ( divided into 2 systems, viz. the Pūrva- mīnāṃsā or Karma-mīmāṃsā by Jamini, concerning itself chiefly with the correct incalled the Mimāṃsā

and the Uttara-mimāṃsā or Brahma-mimāṃsā or Śārīraka- mimāṃsā by Bādarāyaṇa, commonly styled the Ved^anta and dealing chiefly with the nature of Brahm˘a or the one universal Spirit ) cf. IW. 46 ; 98 etc.
mīmâṃsā'-kutūlala [ mImAMsAkutUlala ]

n. N. of wk.mīmâṃsā'-kutūhala-vṛtti [ mImAMsAkutUhalavRtti ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-kusumâñjali [ mImAMsAkusumAJjali ]

m. N. of wk.mīmâṃsā'-kṛt [ mImAMsAkRt ]

m. ' author of the Mīmāṃsā system ', N. of Jaimini cf. Pañcatmīmâṃsā'-kaumudī [ mImAMsAkaumudI ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-kaustubha [ mImAMsAkaustubha ]

m. n. N. of wk.mīmâṃsā'-jīva-rakṣā [ mImAMsAjIvarakSA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-tattva-candrikā [ mImAMsAtattvacandrikA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-tantravārttika [ mImAMsAtantravArttika ]

n. N. of Kumārila's cf. Comm. on Śabarasvāmin's Mīmānsā-bhāshya ( below )mīmâṃsā'-dhikaraṇa [ mImAMsAdhikaraNa ]

( °sâdh° ), n. ( ibc. )

-nyāya-vicārôpanyāsa m. -mālā-ṭikā f. N. of wks.mīmâṃsā'-naya-viveka [ mImAMsAnayaviveka ]

m. N. of a cf. Comm. on the Mīmāṃsā-sūtras ( q.v. ) by Bhava-nātha-miś1ra

-gatârtha-mālikā f. -śaṅkādīpikā, f. N. of wk.

°kâlaṃkāra m. N. of wk.mīmâṃsā'-nyāya [ mImAMsAnyAya ]

m. ( ibc. )

parimalôllāsa m. -prakāśa m. -ratnâkara m. N. of wks.mīmâṃsā'-padârtha-nirṇaya [ mImAMsApadArthanirNaya ]

m. N. of wk.mīmâṃsā'-paribhāṣā [ mImAMsAparibhASA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-palvala [ mImAMsApalvala ]

n. N. of wk.mīmâṃsā'-pādukā [ mImAMsApAdukA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-prakriyā [ mImAMsAprakriyA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-bāla-prakāśa [ mImAMsAbAlaprakAza ]

( also called - sārasaṃgraha ), m. N. of wk.mīmâṃsā'-bhaṭṭa [ mImAMsAbhaTTa ]

m. N. of an author cf. Cat.mīmâṃsā'-bhāṣya [ mImAMsAbhASya ]

n. ( also -sūtra-bh° ) N. of the oldest existing cf. Comm. on the Mīmāṃsā-sūtra, by Śabara-svāminmīmâṃsā'-makaranda [ mImAMsAmakaranda ]

m. N. of wk.mīmâṃsā'-rasa-palvala [ mImAMsArasapalvala ]

n. N. of wk.mīmâṃsā'-rtha [ mImAMsArtha ]

( °sârtha ), m. ( ibc. )

-dīpa m. -saṃgraha m. N. of wks.mīmâṃsā'-vāda [ mImAMsAvAda ]

m. ( or °dârtha, m. ) N. of wk.mīmâṃsā'-vārttika [ mImAMsAvArttika ]

n. = °sātantra-vārttikamīmâṃsā'-vidhi-bhūṣaṇa [ mImAMsAvidhibhUSaNa ]

n. N. of wk.mīmâṃsā'-vivaraṇa-ratna-mālā [ mImAMsAvivaraNaratnamAlA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-viṣaya [ mImAMsAviSaya ]

m. N. of wk.mīmâṃsā'-sāstra [ mImAMsAsAstra ]

n. ( ibc. )

-dīpikā f. -sarvasva n. N. of wks.mīmâṃsā'-śiromaṇi [ mImAMsAziromaNi ]

m. ' crest-gem of the Mīmāṃsā ', N. of an author ( also called Nila-kaṇṭha ) cf. Cat.mīmâṃsā'-śloka-vārttika [ mImAMsAzlokavArttika ]

n. N. of a metrical paraphrase of Śabara's Mīmāṃsā-bhāshyamīmâṃsā'-saṃkalpa-kaumudī [ mImAMsAsaMkalpakaumudI ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-saṃgraha [ mImAMsAsaMgraha ]

m. = °sârtha-saṃgrahamīmâṃsā'-sarvasva [ mImAMsAsarvasva ]

n. = sā-śā-tra-sarvasvamīmâṃsā'-sāra [ mImAMsAsAra ]

m. and °ra-saṃgraha m. N. of wks. ( cf. °sā-bāla-prakâśa )mīmâṃsā'-siddhântâryā [ mImAMsAsiddhAntAryA ]

f. N. of wk.mīmâṃsā'-sūtra [ mImAMsAsUtra ]

n. ( = jaimini-s° ) N. of the 12 books of aphorisms by Jaimini ( above )

-didhiti f. -rahasya n. N. of wks.mīmâṃsā'-stabaka [ mImAMsAstabaka ]

m. N. of an elementary treatise on the Mīmāṃsā by Rāghav^ananda