nyAya

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
nyAya
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


न्याय

Contents

न्याय
 ny-āyá [ nyAya ]


m. ( fr. 4. ni ) that into which a thing goes back i.e. an original type, standard, method, rule, ( esp. ) a general or universal rule, model, axiom, system, plan, manner, right or fit manner or way, fitness, propriety cf. TS. cf. Br. cf. Mn. cf. MBh. etc. ( nyāyena and °yāt, ind. either ' in the right manner, regularly, duly ', or ifc. ' after the manner of, by way of ' )

a lawsuit, legal proceeding, judicial sentence, judgment cf. Mṛcch. cf. Pañc

a logical or syllogistic argument or inference ( consisting of a combination of enthymeme and syllogism, and so having, according to the Naiyāyikas 5 members, viz. pratijñā, hetu, udāharaṇa, upanaya, nigamana, or according to the Vedāntins 3 members )

a system of philosophy delivered by Gotama or Gautama ( it is one of the six darśanas, q.v., and is perhaps so called, because it ' goes into ' all subjects physical and metaphysical according to the above syllogistic method treated of in one division of the system

its branch is called Vaiśeshika )

likeness, analogy, a popular maxim or apposite illustration ( cf. kākâkṣi-, ghuṇâkṣara-, daṇḍâpūpa. etc. )

( am ), ind. after a finite verb expresses either censure or repetition cf. Pāṇ. 8-1, 27
ny-āyá-kaṇikā [ nyAyakaNikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-kandalī [ nyAyakandalI ]

f. N. of wk.ny-āyá-karaṇḍa [ nyAyakaraNDa ]

n. N. of wk.ny-āyá-kalānidhi [ nyAyakalAnidhi ]

m. N. of wk.ny-āyá-kalāpa [ nyAyakalApa ]

m. N. of wk.ny-āyá-kalikā [ nyAyakalikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-kalpa-latā [ nyAyakalpalatA ]

or f. N. of wk.ny-āyá-kalpa-latikā [ nyAyakalpalatikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-kāśikā [ nyAyakAzikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-kiraṇâvalī [ nyAyakiraNAvalI ]

f. N. of wk.ny-āyá-kutūhala [ nyAyakutUhala ]

n. N. of wk.ny-āyá-kuliśa [ nyAyakuliza ]

m. or n. N. of wk.ny-āyá-kusuma-mañjarī [ nyAyakusumamaJjarI ]

f. N. of wk.ny-āyá-kusumâñjali [ nyAyakusumAJjali ]

m. ( -kārikā f. - prakāśa m. -vikāśa m. -viveka, m. ) N. of wks.ny-āyá-kokila [ nyAyakokila ]

( ? ), m. N. of a cf. Buddh. teacherny-āyá-kośa [ nyAyakoza ]

m. N. of wk.ny-āyá-kaumudī [ nyAyakaumudI ]

f. N. of wk.ny-āyá-kaustubha [ nyAyakaustubha ]

m. or n. N. of wk.ny-āyá-kroḍa [ nyAyakroDa ]

m. ( -pattra n. ),ny-āyá-khaṇḍana-khaṇḍa-khādya [ nyAyakhaNDanakhaNDakhAdya ]

n. N. of wk.ny-āyá-grantha [ nyAyagrantha ]

m. N. of wk.ny-āyá-candrikā [ nyAyacandrikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-cintāmaṇi [ nyAyacintAmaNi ]

m. N. of wk.ny-āyá-cūḍāmaṇi [ nyAyacUDAmaNi ]

m. ( -prabhā f. ),ny-āyá-tattva [ nyAyatattva ]

n. ( -parîkṣā f. -vivaraṇa n. -viloka , m. ),ny-āyá-tantra [ nyAyatantra ]

n. ( -bodhinī f. ),ny-āyá-taraṃgiṇī [ nyAyataraMgiNI ]

f. N. of wk.ny-āyá-tas [ nyAyatas ]

ind. in a fitting manner, as is fit or proper, according to right or justice cf. Mn. cf. Yājñ. cf. R.ny-āyá-tā [ nyAyatA ]

f. ( cf. ŚāṅkhŚr. ),ny-āyá-tva [ nyAyatva ]

n. ( cf. MW. ), fitness, proprietyny-āyá-tātparya-dīpikā [ nyAyatAtparyadIpikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-tri-sūtrī-vārttika [ nyAyatrisUtrIvArttika ]

n. N. of wk.ny-āyá-darpaṇa [ nyAyadarpaNa ]

m. N. of wk.ny-āyá-dīpa [ nyAyadIpa ]

m. ( -vyākhyā f. °pâvolī f. ),ny-āyá-dīpikā [ nyAyadIpikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-deva [ nyAyadeva ]

m. N. of an author cf. Cat.ny-āyá-dvayakāraṇatā-vāda [ nyAyadvayakAraNatAvAda ]

m. N. of wk.ny-āyá-dvāraka-śāstra [ nyAyadvArakazAstra ]

n. N. of wk.ny-āyá-naya [ nyAyanaya ]

m. N. of wk.ny-āyá-nibhandha [ nyAyanibhandha ]

m. ( -prakāśa, m. ),ny-āyá-nirṇaya [ nyAyanirNaya ]

m. N. of wk.ny-āyá-nirvapaṇa [ nyAyanirvapaNa ]

mfn. bestowing justly

m. N. of Śiva cf. MBh. xiii, 1239.ny-āyá-pañcâdhyāyī [ nyAyapaJcAdhyAyI ]

f. = -sūtrany-āyá-pañcânana [ nyAyapaJcAnana ]

m. N. of Jaya-rāma cf. Cat.ny-āyá-pañcāśat [ nyAyapaJcAzat ]

f. N. of wk.ny-āyá-patha [ nyAyapatha ]

m. pl. the different philosophical systems cf. BhP.ny-āyá-padârtha-mālā [ nyAyapadArthamAlA ]

f. N. of wk.ny-āyá-pariccheda [ nyAyapariccheda ]

m. N. of wk.ny-āyá-pariśiṣṭa [ nyAyapariziSTa ]

n. ( -prakāśa, m. ),ny-āyá-pariśuddhi [ nyAyaparizuddhi ]

f. N. of wk.ny-āyá-pārijāta [ nyAyapArijAta ]

m. N. of wk.ny-āyá-puṣpâñjali [ nyAyapuSpAJjali ]

m. N. of wk.ny-āyá-prakaraṇa [ nyAyaprakaraNa ]

n. N. of wk.ny-āyá-prakāśa [ nyAyaprakAza ]

m. N. of wk.ny-āyá-prakāśikā [ nyAyaprakAzikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-pradīpa [ nyAyapradIpa ]

m. N. of wk.ny-āyá-pradīpikā [ nyAyapradIpikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-pramāṇa-mañjarī-ṭīkā [ nyAyapramANamaJjarITIkA ]

f. N. of wk.ny-āyá-praveśa [ nyAyapraveza ]

m. ( -tāraka-śāstra n. ) N. of wks.ny-āyá-prasthāna-mārga [ nyAyaprasthAnamArga ]

m. pl. the roads leading towards ( i.e. the works treating of ) the different philosophical systems ( cf. -patha )ny-āyá-bindu [ nyAyabindu ]

m. ( -ṭīkā f. ),ny-āyá-bodhinī [ nyAyabodhinI ]

f. N. of wk.ny-āyá-bhāṣya [ nyAyabhASya ]

n. N. of wk.ny-āyá-bhāskara [ nyAyabhAskara ]

m. N. of wk.ny-āyá-bhūṣaṇa [ nyAyabhUSaNa ]

n. N. of wk.ny-āyá-makaranda [ nyAyamakaranda ]

m. ( -vivardhinī f. -vivṛti f. -vivecinī f. ),ny-āyá-mañjarī [ nyAyamaJjarI ]

f. ( -grantha-bhaṅga m. -sāra, m. ),ny-āyá-mañjūṣā [ nyAyamaJjUSA ]

f. N. of wk.ny-āyá-mata-khaṇḍana [ nyAyamatakhaNDana ]

n. N. of wk.ny-āyá-manoramā [ nyAyamanoramA ]

f. N. of wk.ny-āyá-mahôdadhi [ nyAyamahodadhi ]

m. N. of wk.ny-āyá-mātṛkā [ nyAyamAtRkA ]

f. N. of wk.ny-āyá-mārtaṇḍa [ nyAyamArtaNDa ]

m. N. of wk.ny-āyá-mālā [ nyAyamAlA ]

f. ( -vaiyāsikī f. -vārttika-saṃgraha m. -vistara, m. ),ny-āyá-mālikā [ nyAyamAlikA ]

f. N. of wk.ny-āyá-mīmāṃsā-prakaraṇa [ nyAyamImAMsAprakaraNa ]

n. N. of wk.ny-āyá-mīmāṃsā-rahasya [ nyAyamImAMsArahasya ]

n. N. of wk.ny-āyá-muktâvalī [ nyAyamuktAvalI ]

f. ( -kiraṇa n. -prakāśa, m. ),ny-āyá-mūla-pari-bhāṣā [ nyAyamUlaparibhASA ]

f. N. of wk.ny-āyá-rakṣāmaṇi [ nyAyarakSAmaNi ]

m. N. of wk.ny-āyá-ratna [ nyAyaratna ]

n. ( -kośavādârtha m. -ṭīkā f. -prakaraṇa n. -prakāśikā f. -mālā f. °tnâkara m. °tnâvalī f. ),ny-āyá-rahasya [ nyAyarahasya ]

n. N. of wk.ny-āyá-lakṣaṇa-vicāra [ nyAyalakSaNavicAra ]

m. N. of wk.ny-āyá-līlāvatī [ nyAyalIlAvatI ]

f. ( -kaṇṭhâbharaṇa n. - prakāśa m. [ -dīdhiti f. -didhitiviveka m. -rahasya, n. ], - bhāva-prakāśa m. -rahasya n. -vibhūti f. -viveka, m. ) N. of wks.ny-āyá-vat [ nyAyavat ]

mfn. acting rightly, behaving properly cf. MBh. cf. R.ny-āyá-vartin [ nyAyavartin ]

mfn. well behaved, acting with propriety cf. Mn. cf. Yājñ.ny-āyá-vastu-sāra [ nyAyavastusAra ]

m. N. of wk.ny-āyá-vāgīśa [ nyAyavAgIza ]

and m. N. of 2 authors on rhet.ny-āyá-vācaspati [ nyAyavAcaspati ]

m. N. of 2 authors on rhet.ny-āyá-vāda [ nyAyavAda ]

m. N. of wk.ny-āyá-vādin [ nyAyavAdin ]

mfn. speaking properly cf. R.ny-āyá-vārttika [ nyAyavArttika ]

n. ( -tātparya-ṭīhā f. tātparya-pariśuddhi, f. ) N. of wks.ny-āyá-vid [ nyAyavid ]

m. one who knows what is fit or proper cf. Āpastny-āyá-vidyā [ nyAyavidyA ]

f. ' science of what is right ', logic cf. Nyāyas. cf. Comm.ny-āyá-vilāsa [ nyAyavilAsa ]

m. N. of wk.ny-āyá-vivaraṇa [ nyAyavivaraNa ]

n. N. of wk.ny-āyá-viveka [ nyAyaviveka ]

m. ( -dipikā f. ) N. of wks.ny-āyá-vihita [ nyAyavihita ]

mfn. prescribed by rule cf. Lāṭyny-āyá-vṛtta [ nyAyavRtta ]

mfn. = -vartin cf. Mn. cf. R.ny-āyá-vṛtti [ nyAyavRtti ]

f. N. of wk.ny-āyá-śāstra [ nyAyazAstra ]

n. the doctrine of the Nyāya school of philosophy cf. Sarvadny-āyá-śikṣā [ nyAyazikSA ]

f. = -vidyā cf. MBh.ny-āyá-śikhāmaṇi [ nyAyazikhAmaNi ]

m. N. of wk.ny-āyá-śiromaṇi [ nyAyaziromaNi ]

m. N. of wk.ny-āyá-śuddhi [ nyAyazuddhi ]

f. N. of wk.ny-āyá-saṃhita [ nyAyasaMhita ]

mfn. fit, proper cf. Āpastny-āyá-saṃketa [ nyAyasaMketa ]

m. ( -tilakā f. ),ny-āyá-saṃkṣepa [ nyAyasaMkSepa ]

m. N. of wk.ny-āyá-saṃgraha [ nyAyasaMgraha ]

m. ( -dipikā f. ),ny-āyá-sad-artha-saṃgraha [ nyAyasadarthasaMgraha ]

m. N. of wk.ny-āyá-sambaddha [ nyAyasambaddha ]

mfn. connected with reason, rational, logical ( as an argument ) cf. R.ny-āyá-sāra [ nyAyasAra ]

m. ( -ṭīkā f. -dīpikā f. -pada- pañjikā , f. -saṃgraha m. °râvali f. ) N. of wks.ny-āyá-sāriṇī [ nyAyasAriNI ]

f. right or fit behaviour cf. L.

a woman acting or judging rightly cf. W.ny-āyá-siddhâñjana [ nyAyasiddhAJjana ]

n. N. of wk.ny-āyá-siddhânta [ nyAyasiddhAnta ]

m. ( -candrikā f. -tattva and °tvâmṛta n. -dīpa m. -mañjarī f. [ -dipikā f. - prakāśa m. -bhūṣā f. -sāra, m. ], -mālā f. -muktâvalī f. ) N. of wks.

°nta-pañcânana m. N. of a Viśva-nātha cf. Cat.

°ntavāgīśa m. N. of a Gadā-dhara cf. ib.ny-āyá-sudhā [ nyAyasudhA ]

f. N. of wk.ny-āyá-sūtra [ nyAyasUtra ]

n. the aphorisms of the Nyāya philosophy by Gautama

-vṛtti f. a commentary on these aphorisms, I. W. 71ny-āyá-svarūpa-nirūpaṇa [ nyAyasvarUpanirUpaNa ]

n. N. of wk.nyāyâgata [ nyAyAgata ]

mfn. rightly come in or acquired ( as money ) cf. MBh.nyāyâcāra [ nyAyAcAra ]

mfn. acting justly, virtuous cf. W.nyāyâcārya [ nyAyAcArya ]

m. N. of Śiv^aditya-miśra cf. Cat.nyāyâdhāra [ nyAyAdhAra ]

m. ' receptacle of justice ', an example of virtue or propriety cf. W.nyāyâdhvadīpikā [ nyAyAdhvadIpikA ]

f. N. of wk.nyāyânusāra-śāstra [ nyAyAnusArazAstra ]

n. N. of wk.nyāyânveṣaṇa [ nyAyAnveSaNa ]

n. seeking for justice cf. Pañcnyāyâbhāsa [ nyAyAbhAsa ]

m. semblance of a reason, sophism cf. Nyāyas. cf. Comm.nyāyâmṛta [ nyAyAmRta ]

n. ( -taraṃgiṇī f. ) N. of wks.nyāyârjita [ nyAyArjita ]

mfn. honestly earned or acquired cf. Daśnyāyârtha-dīpikā [ nyAyArthadIpikA ]

f. N. of wk.nyāyârtha-laghu-subodhinī [ nyAyArthalaghusubodhinI ]

f. N. of wks.nyāyâlaṃkāra [ nyAyAlaMkAra ]

m. ' ornament of justice ', N. of Śrī-govinda and of Śri-mah^eśvara ( also -bhaṭṭa ) cf. Cat.nyāyâvakrâkramaṇa [ nyAyAvakrAkramaNa ]

mfn. walking rightly on the straight path ( -tā f. ) cf. Lalit.nyāyâvatāra [ nyAyAvatAra ]

m. N. of wk.nyāyâvalī-dīdhiti [ nyAyAvalIdIdhiti ]

f. N. of wk.nyāyôpeta [ nyAyopeta ]

mfn. rightly admitted cf. ŚāṅkhGṛ.