pUruSa

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
pUruSa
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


पूरुष

pū'ruṣa [ pUruSa ]


m. ( m. c. ) = púruṣa RV. etc.
pū'ruṣa-ghná [ pUruSaghna ]

mfn. slaying men RV.pū'ruṣa-tvá-tā [ pUruSatvatA ]

ind. = puruṣa-tvá-tā ib.pūruṣâ'd [ pUruSAd ]

mfn. devouring men RV. AV.pūruṣâda [ pUruSAda ]

m. N. of a tribe of cannibals VarBṛS.