rahasyAlocana

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
rahasyAlocana
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


रहस्यालोचन

rahasyâlocana [ rahasyAlocana ]


n. the pondering over secret things cf. L.

( ā ), id. cf. R.

( °nā- ) para mfn. addicted to pondering over secret things cf. ib.
rahasyêṣṭi [ rahasyeSTi ]

f. ( and °ṭi-paddhati f. ),rahasyôcchiṣṭasumukhī-kalpa [ rahasyocchiSTasumukhIkalpa ]

m. N. of wk.rahasyôpaniṣad [ rahasyopaniSad ]

f. N. of wk.