Difference between revisions of "tan"

From Sanskrita
Jump to: navigation, search
m
m
Line 592: Line 592:
 
<html><div id="type0"></html>
 
<html><div id="type0"></html>
  
3. cl. 8. P. Ā. ''°nóti'', ''°nuté'' ( 3. pl. ''°nváte'' [ ''ā'-'' y ''vi-tanvaté'' RV. ], AV. xii, 1, 13; Impv. ''°nu'' [ [[ava |''áva'']] y ''ví-tanuhi'', RV. cf. Pāṇ. vi, 4, 106, Vārtt. 1, Pat. ] RV. i, 120, 11; ''°nuṣva'', RV.; Subj. 2. sg. ''°nuthās'', v, 79, 9; 1. du. ''°navāvahai'', i, 170, 4; impf. 3. pl. ''átanvata'', x, 90, 6; AV. vii, 5, 4; pf. P. ''tatā'na'', una vez ''tāt°'', RV. i, 105, 12; 2. sg. ''tatántha'' [ RV. ], clas. ''tenitha'' [ Pāṇ. vii, 2, 64, Kāś. ]; Ā. 1. 2. 3. sg. [ ''ā'-'' ] ''tatane'', [ [[abhi |''abhí-'']] ''tatniṣe'' ], [ [[vi |''ví-'']] ''tatne'' ] RV.; 3. sg. irr. ''tate'', i, 83, 5; 3. pl. ''tatniré'' [ 164, 5 [[vi |''ví-'']] AV. xiv, 1, 45 ] o ''ten°'' [ iv, 14, 4 ( [[vi |''vi-;'']] ) etc. cf. Pāṇ. vi, 4, 99 ]; aor. P. ''átan'', RV. vi, 61, 9; [ ''ā'-''] ''atān'' ], 67, 6; AV. ix, 4, 1; [ [[pari |''pári-'']], [[vi |''ví-'']] ''atanat'' ], RV.; [ [[anvA |''anv-ā''']] ''atāṃsīt'' ] VS. xv, 53; ''atānīt'', MaitrS.; ''tatánat'', [ [[abhi |''abhí-'']]° ''t'anāma'' ], ''°tánan'' RV.; 2. pl. ''ataniṣṭa'', Pāṇ. ii, 4, 79, Kāś.; 3. du. ''atāniṣṭām'', Bhaṭṭ. xv, 91; Ā. ''atata'' o ''ataniṣṭa'', ''atathās'' o ''ataniṣṭhās'', Pāṇ. ii, 4, 79; 3. pl. ''átnata'', RV.; ''tatánanta'', i, 52, 11; 1. sg. [[atasi |''atasi'']], pl. ''ataṃsmahi'' Br.; fut. 2do ''taṃsyáte'', ŚBr.;  
+
3. cl. 8. P. Ā. ''°nóti'', ''°nuté'' ( 3. pl. ''°nváte'' [ ''ā'-'' y ''vi-tanvaté'' RV. ], AV. xii, 1, 13; Impv. ''°nu'' [ [[ava |''áva'']] y ''ví-tanuhi'', RV. cf. Pāṇ. vi, 4, 106, Vārtt. 1, Pat. ] RV. i, 120, 11; ''°nuṣva'', RV.; Subj. 2. sg. ''°nuthās'', v, 79, 9; 1. du. ''°navāvahai'', i, 170, 4; impf. 3. pl. ''átanvata'', x, 90, 6; AV. vii, 5, 4; pf. P. ''tatā'na'', una vez ''tāt°'', RV. i, 105, 12; 2. sg. ''tatántha'' [ RV. ], clas. ''tenitha'' [ Pāṇ. vii, 2, 64, Kāś. ]; Ā. 1. 2. 3. sg. [ ''ā'-'' ]''tatane'', [ [[abhi |''abhí-'']] ]''tatniṣe'', [ [[vi |''ví-'']] ]''tatne'' RV.; 3. sg. irr. ''tate'', i, 83, 5; 3. pl. ''tatniré'' [ 164, 5 [[vi |''ví-'']] AV. xiv, 1, 45 ] o ''ten°'' [ iv, 14, 4 ( [[vi |''vi-;'']] ) etc. cf. Pāṇ. vi, 4, 99 ]; aor. P. ''átan'', RV. vi, 61, 9; [ ''ā'-''] ''atān'', 67, 6; AV. ix, 4, 1; [ [[pari |''pári-'']], [[vi |''ví-'']] ]''atanat'', RV.; [ ''anv-ā'' ]''atāṃsīt'', VS. xv, 53; ''atānīt'', MaitrS.; ''tatánat'', [ [[abhi |''abhí-'']]° ]''t'anāma'', ''°tánan'' RV.; 2. pl. ''ataniṣṭa'', Pāṇ. ii, 4, 79, Kāś.; 3. du. ''atāniṣṭām'', Bhaṭṭ. xv, 91; Ā. ''atata'' o ''ataniṣṭa'', ''atathās'' o ''ataniṣṭhās'', Pāṇ. ii, 4, 79; 3. pl. ''átnata'', RV.; ''tatánanta'', i, 52, 11; 1. sg. [[atasi |''atasi'']], pl. ''ataṃsmahi'' Br.; fut. 2do ''taṃsyáte'', ŚBr.; fut. 1ero [ [[vi |''vi-'']] ]''tāyitā'', BhP. viii, 13, 36; p. pr. ''tanvát'', ''°vāná''; pf. ''tatanvás''; ind. p. ''tatvā'', ''°tvā'ya'', ''-tátya'' Br.; [ [[vi |''vi-'']] ][[tAy |''tāya'']] BhP. vii, 10, 2; inf. ''tantum'' Br.; Pass. ''tāyáte'', RV. i, 110, 1 & [ p. ''°yámāna'' ] x, 17, 7; AV. etc.; ''tanyate'', Pāṇ. vi, 4, 44; aor. ''atāyi'' Br. ) extender, propagar, ser difundido ( como la luz ) sobre, brillar, extender hacia, alcanzar, RV. etc.   
fut. 1ero [ [[vi |''vi-'']] ''tāyitā'' ], BhP. viii, 13, 36; p. pr. ''tanvát'', ''°vāná''; pf. ''tatanvás''; ind. p. ''tatvā'', ''°tvā'ya'', ''-tátya'' Br.; [ [[vi |''vi-'']] ] [[tAy |''tāya'']] BhP. vii, 10, 2; inf. ''tantum'' Br.; Pass. ''tāyáte'', RV. i, 110, 1 & [ p. ''°yámāna'' ] x, 17, 7; AV. etc.; ''tanyate'', Pāṇ. vi, 4, 44;  
+
aor. ''atāyi'' Br. )  
+
 
+
extender, propagar, ser difundido ( como la luz ) sobre, brillar, extender hacia, alcanzar, RV. etc.   
+
  
 
ser largo, continuar, resistir, RV.   
 
ser largo, continuar, resistir, RV.   
Line 636: Line 632:
 
<html><div id="type0"></html>
 
<html><div id="type0"></html>
  
3. cl. 8. P. Ā. ''°nóti'', ''°nuté'' ( 3. pl. ''°nváte'' [ ''ā'-'' and ''vi-tanvaté'' RV. ], AV. xii, 1, 13; Impv. ''°nu'' [ [[ava |''áva'']] and ''ví-tanuhi'', RV. cf. Pāṇ. vi, 4, 106, Vārtt. 1, Pat. ] RV. i, 120, 11; ''°nuṣva'', RV.; Subj. 2. sg. ''°nuthās'', v, 79, 9; 1. du. ''°navāvahai'', i, 170, 4; impf. 3. pl. ''átanvata'', x, 90, 6; AV. vii, 5, 4; pf. P. ''tatā'na'', once ''tāt°'', RV. i, 105, 12; 2. sg. ''tatántha'' [ RV. ], class. ''tenitha'' [ Pāṇ. vii, 2, 64, Kāś. ]; Ā. 1. 2. 3. sg. [ ''ā'-'' ] ''tatane'', [ [[abhi |''abhí-'']] ''tatniṣe'' ], [ [[vi |''ví-'']] ''tatne'' ] RV.;  
+
3. cl. 8. P. Ā. ''°nóti'', ''°nuté'' ( 3. pl. ''°nváte'' [ ''ā'-'' and ''vi-tanvaté'' RV. ], AV. xii, 1, 13; Impv. ''°nu'' [ [[ava |''áva'']] and ''ví-tanuhi'', RV. cf. Pāṇ. vi, 4, 106, Vārtt. 1, Pat. ] RV. i, 120, 11; ''°nuṣva'', RV.; Subj. 2. sg. ''°nuthās'', v, 79, 9; 1. du. ''°navāvahai'', i, 170, 4; impf. 3. pl. ''átanvata'', x, 90, 6; AV. vii, 5, 4; pf. P. ''tatā'na'', once ''tāt°'', RV. i, 105, 12; 2. sg. ''tatántha'' [ RV. ], class. ''tenitha'' [ Pāṇ. vii, 2, 64, Kāś. ]; Ā. 1. 2. 3. sg. [ ''ā'-'' ]''tatane'', [ [[abhi |''abhí-'']] ]''tatniṣe'', [ [[vi |''ví-'']] ]''tatne'' RV.; 3. sg. irr. ''tate'', i, 83, 5; 3. pl. ''tatniré'' [ 164, 5 [[vi |''ví-'']] AV. xiv, 1, 45 ] or ''ten°'' [ iv, 14, 4 ( [[vi |''vi-'']] ) etc.; cf. Pāṇ. vi, 4, 99 ]; aor. P. ''átan'', RV. vi, 61, 9; [ ''ā'-''] ''atān'', 67, 6; AV. ix, 4, 1; [ [[pari |''pári-'']], [[vi |''ví-'']] ]''atanat'', RV.; [ ''anv-ā'' ]''atāṃsīt'', VS. xv, 53; ''atānīt'', MaitrS.; ''tatánat'', [ [[abhi |''abhí-'']]° ]''t'anāma'', ''°tánan'' RV.; 2. pl. ''ataniṣṭa'', Pāṇ. ii, 4, 79, Kāś.; 3. du. ''atāniṣṭām'', Bhaṭṭ. xv, 91; Ā. ''atata'' or ''ataniṣṭa'', ''atathās'' or ''ataniṣṭhās'', Pāṇ. ii, 4, 79; 3. pl. ''átnata'', RV.; ''tatánanta'', i, 52, 11; 1. sg. [[atasi |''atasi'']], pl. ''ataṃsmahi'', Br.; fut. 2nd ''taṃsyáte'', ŚBr.; fut. 1st [ [[vi |''vi-'']] ]''tāyitā'', BhP. viii, 13, 36; p. pr. ''tanvát'', ''°vāná''; pf. ''tatanvás''; ind. p. ''tatvā'', ''°tvā'ya'', ''-tátya'' Br.; [ [[vi |''vi-'']] ][[tAy |''tāya'']] BhP. vii, 10, 2; inf. ''tantum'' Br.; Pass. ''tāyáte'', RV. i, 110, 1 & [ p. ''°yámāna'' ] x, 17, 7; AV. etc.; ''tanyate'' Pāṇ. vi, 4, 44; aor. ''atāyi'' Br. ) to extend, spread, be diffused ( as light ) over, shine, extend towards, reach to, RV. etc.   
3. sg. irr. ''tate'', i, 83, 5; 3. pl. ''tatniré'' [ 164, 5 [[vi |''ví-'']] AV. xiv, 1, 45 ] or ''ten°'' [ iv, 14, 4 ( [[vi |''vi-'']] ) etc.; cf. Pāṇ. vi, 4, 99 ]; aor. P. ''átan'', RV. vi, 61, 9;  
+
[ ''ā'-''] ''atān'' ], 67, 6; AV. ix, 4, 1; [ [[pari |''pári-'']], [[vi |''ví-'']] ''atanat'' ], RV.; [ [[anvā |''anvā''']] ''atāṃsīt'' ] VS. xv, 53; ''atānīt'', MaitrS.;  
+
''tatánat'', [ [[abhi |''abhí-'']]° t'anāma ], ''°tánan'' RV.; 2. pl. ''ataniṣṭa'', Pāṇ. ii, 4, 79, Kāś.; 3. du. ''atāniṣṭām'', Bhaṭṭ. xv, 91; Ā. ''atata'' or ''ataniṣṭa'', ''atathās'' or ''ataniṣṭhās'', Pāṇ. ii, 4, 79; 3. pl. ''átnata'', RV.; ''tatánanta'', i, 52, 11; 1. sg. [[atasi |''atasi'']], pl. ''ataṃsmahi'', Br.; fut. 2nd ''taṃsyáte'', ŚBr.; fut. 1st [ [[vi |''vi-'']] ''tāyitā'' ], BhP. viii, 13, 36; p. pr. ''tanvát'', ''°vāná''; pf. ''tatanvás'';  
+
ind. p. ''tatvā'', ''°tvā'ya'', ''-tátya'' Br.; [ [[vi |''vi-'']] ] [[tAy |''tāya'']] BhP. vii, 10, 2; inf. ''tantum'' Br.; Pass. ''tāyáte'', RV. i, 110, 1 & [ p. ''°yámāna'' ] x, 17, 7; AV. etc.; ''tanyate'' Pāṇ. vi, 4, 44; aor. ''atāyi'' Br. )
+
 
+
to extend, spread, be diffused ( as light ) over, shine, extend towards, reach to, RV. etc.   
+
  
 
to be protracted, continue, endure, RV.   
 
to be protracted, continue, endure, RV.   

Revision as of 19:07, 21 May 2012

tan
Dhātu:
Dhātupāṭha:

Related Sanskrit Words:

Derived Words in Other Languages:

English:
Español:
Pratyaya:


तन्

tan [ tan ]


in comp. for tád.
tan-nāmika [ tannAmika ]

mfn. named thus, iv, 1, 114, Vārtt. 6.tan-nāśa [ tannAza ]

m. destruction of that.tan-nimitta [ tannimitta ]

mf ( ā ) n. caused by that, Gaut. Daś.

relating to that, R. ii, 64, 5,

conformable to that, MBh. iii, 135, 48,

-tva n. the being its cause, Jaim. i, 1, 25,

a- neg., 24.tan-madhya [ tanmadhya ]

n. ' the midst thereof, ' ( āt ), abl. ind. from among them,

-stha, mfn. situated in the midst of that.tan-manas [ tanmanas ]

mfn. absorbed in mind by that, Car. i, 1.tan-maya [ tanmaya ]

mfn. made up of, that, absorbed in or identical with that, MuṇḍUp. ŚvetUp. PārGṛ. MBh. etc.

-tā f. the being absorbed in or identical with that, Kād. BhP. Rājat. iii, 498,

-tva, n. id. MBh. v, 1622 etc.

°yī-bhāva, m. id. Sāh.tan-mātra [ tanmAtra ]

mfn. = °traka, MBh. ix, 1806, Pañcat.

= °trika, BhP. iii, 10, 15,

n. merely that, only a trifle, Kathās. v, 15, lxiii, 60. Rājat. vi, 1.

a rudimentary or subtle element ( 5 in number, viz. śabda-, sparśa-, rūpa-, rasa-, gandha-, from which the 5 Mahā-bhūtas or grosser elements are produced, cf. RTL. p. 31 and 33 ), Yājñ. iii, 179. MBh. i, xiii. Sāṃkhyak. KapS. etc.

-tā f. the state of a Tan-mātra, MārkP. vl, 46,

-tva n. id., BhP. iii, 26, 33 ff.

-sarga m. ( in Sāṃkhya phil. ) creation of the subtle elements, rudimentary creation.tan-mātraka [ tanmAtraka ]

mfn. merely that, only so little, Mcar. v, 25.tan-mātrika [ tanmAtrika ]

mfn. consisting of Tan-mātras, Sāṃkhyak., Sch. BhP. xi, 24, 8.tan-mānin [ tanmAnin ]

mfn. implying that ( which the base indicates, e.g. Nom. P. aghāya, ' to act wickedly, ' fr. aghá ), APrāt. iv, 29.tan-mukhikayā [ tanmukhikayA ]

instr. ind. for this reason, Divyâv.tan-mūla [ tanmUla ]

mfn. rooted in ( i.e. caused by ) that, Daś.

-tva n. the being based in that, Gaut. vi, 22,

the being its root, Kām. xvi, 37.तन्
 tan [ tan ]

1. cl. 1. 10. °nati, tānayati, to believe in, Dhātup.

' to assist ' or ' to afflict with pain, ' ib.तन्
 tan [ tan ]

2. ( = √ stan ), cl. 4. °nyati ( aor. 2. sg. tatanas ) to resound, roar, RV. i, 38, 14, vi, 38, 2.

[ cf. ? etc. ]tanayitnú [ tanayitnu ]

mfn. ( = stan° ) roaring, thundering, iv, 3, 1, x, 66, 11.तन्
 tan [ tan ]

3. cl. 8. P. Ā. °nóti, °nuté ( 3. pl. °nváte [ ā'- and vi-tanvaté RV. ], AV. xii, 1, 13; Impv. °nu [ áva and ví-tanuhi, RV. cf. Pāṇ. vi, 4, 106, Vārtt. 1, Pat. ] RV. i, 120, 11; °nuṣva, RV.; Subj. 2. sg. °nuthās, v, 79, 9; 1. du. °navāvahai, i, 170, 4; impf. 3. pl. átanvata, x, 90, 6; AV. vii, 5, 4; pf. P. tatā'na, once tāt°, RV. i, 105, 12; 2. sg. tatántha [ RV. ], class. tenitha [ Pāṇ. vii, 2, 64, Kāś. ]; Ā. 1. 2. 3. sg. [ ā'- ]tatane, [ abhí- ]tatniṣe, [ ví- ]tatne RV.; 3. sg. irr. tate, i, 83, 5; 3. pl. tatniré [ 164, 5 ví- AV. xiv, 1, 45 ] or ten° [ iv, 14, 4 ( vi- ) etc.; cf. Pāṇ. vi, 4, 99 ]; aor. P. átan, RV. vi, 61, 9; [ ā'-] atān, 67, 6; AV. ix, 4, 1; [ pári-, ví- ]atanat, RV.; [ anv-ā ]atāṃsīt, VS. xv, 53; atānīt, MaitrS.; tatánat, [ abhí-° ]t'anāma, °tánan RV.; 2. pl. ataniṣṭa, Pāṇ. ii, 4, 79, Kāś.; 3. du. atāniṣṭām, Bhaṭṭ. xv, 91; Ā. atata or ataniṣṭa, atathās or ataniṣṭhās, Pāṇ. ii, 4, 79; 3. pl. átnata, RV.; tatánanta, i, 52, 11; 1. sg. atasi, pl. ataṃsmahi, Br.; fut. 2nd taṃsyáte, ŚBr.; fut. 1st [ vi- ]tāyitā, BhP. viii, 13, 36; p. pr. tanvát, °vāná; pf. tatanvás; ind. p. tatvā, °tvā'ya, -tátya Br.; [ vi- ]tāya BhP. vii, 10, 2; inf. tantum Br.; Pass. tāyáte, RV. i, 110, 1 & [ p. °yámāna ] x, 17, 7; AV. etc.; tanyate Pāṇ. vi, 4, 44; aor. atāyi Br. ) to extend, spread, be diffused ( as light ) over, shine, extend towards, reach to, RV. etc.

to be protracted, continue, endure, RV.

to stretch ( a cord ), extend or bend ( a bow ), spread, spin out, weave, RV. etc.

to emboss, ŚBr. xiv, 7, 2, 5,

to prepare ( a way for ), RV. i, 83, 5,

to direct ( one's way, gatim ) towards, Nalôd. i, 20,

to propagate ( one's self or one's family, tanūs, tantum ), Hariv. 2386. BhP. ii, 3, 8,

to ( spread, i.e. to ) speak ( words ), Daś. i, 87,

to protract, RV. v, 79, 9. Kathās. li, 226,

to put forth, show, manifest, display, augment, Ragh. iii, 25. Śak. Bhartṛ. etc. ( Pass. to be put forth or extended, increase, Bhaṭṭ. )

to accomplish, perform ( a ceremony ), RV. VS. ii, 13. AV. iv, 15, 16. ŚBr. etc.

to sacrifice, xiii, 2, 5, 2. Kauś. 127,

to compose ( a literary work ), Hemac. Caurap. Sch.

to render ( any one thirsty, double acc. ), Kuval. 455: Desid. titaniṣati, °taṃsati, °tāṃs° Pāṇ. vi, 4, 17. vii, 2, 49, Kāś.: Intens. tantanyate, tantanīti, vi, 4, 44 & vii, 4 , 85, Kāś.

[ cf. ?, ? etc. ]tan-ādi [ tanAdi ]

mfn. beginning with √ tan ( the 8th cl. of roots ).tán [ tan ]

4.( only dat. táne and instr. tánā ) continuation, uninterrupted succession, RV.

propagation, offspring, posterity, RV. [ tanvā tánā ca or tmánā tānā or tanve táne ( ca ), ' for one's own person and one's children ' ],

( tánā, once tanā, x, 93, 12 ), instr. ind. in uninterrupted succession, one after another, continually, RV. i, 3, 38, 77, ii, 2, 1, viii ff.